Yhteistyössä

 


 

 

Säännöt

SUOMEN Perinneurheiluliitto ry. SÄÄNNÖT:


1§ LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Perinneurheiluliitto ry.
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä liitto.
Liiton kotipaikka on Leppävirta.

2§ LIITON TARKOITUS

Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää perinne urheilulajien- ja erikoislajien urheilumuotoja ja toimia jäsenten valtakunnallisena liittona.

Liiton tehtävänä on kannustaa kaikenikäisiä kansalaisia terveyttä edistävään liikuntaan , sekä elvyttää, että tutkia erilaisia perinneurheilulajeja.

Toiminnan perusteina on tuottaa kaikenikäisille monimuotoisia vaihtoehtoisia liikuntamuotoja niin kuntoilu- kuin kilpailumielessä ja toimia terveellisiä elämäntapoja kannustavana valtakunnallisena kattojärjestönä.


3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan liitto toteuttaa:

- Järjestämällä koulutus- ja opastustoimintaa, sekä tutkimalla suomalaista ja -eri kansallisuuksien perinneurheilulajeja.

- Ohjaamalla - ja kouluttamalla liiton alaisuudessa toimivia seuroja.
- Harjoittamalla tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa
- Tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
- Toimimalla muillakin vastaavilla tavoilla

Toimintansa tukemiseksi liitto voi:

- Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

- Toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan.

- Vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.

4§ LIITON JÄSENNYYDET

Liiton hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.

5§ LIITON JÄSENET

- Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset ja urheiluseurat , sekä perinneurheilusta kiinnostuneet henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä.

- Hallitus voi nimetä liiton kunniajäseneksi henkilön, jonka katsotaan ansioituneen liiton hyväksi tehdystä työstä.

- Liitto voi periä jäsenmaksuja varsinaisilta jäseniltään. Jäsenmaksuista päätetään liiton syyskokouksessa erikseen jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille.

6§ SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAA

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön.
Kilpailu toiminnassa liiton jäseniltä vaaditaan päihteetöntä - ja rehtiä urheilullista esiintymistä.

7§ LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET.

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle, sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen astuu voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toistuvasti rikkoo sääntöjä.
Jos jäsenmaksut ovat rästissä vähintään kahden vuoden ajalta katsotaan jäsenyys päättyneeksi.

Hallitus päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukielloista ja varoituksista.
Esitys kilpailukiellosta on toimitettava kirjallisena hallitukselle allekirjoitettuna.
Ennen jäsenen erottamista, kilpailukieltoa tai varoitusta tulee asianomaiselle jäsenelle antaa mahdollisuus tulla kuulluksi.
Kevätkokous päättää kurinpito säädöksistä, jotka vuotuisesti kevätkokouksessa hallituksen esityksestä hyväksytään.

Päätös astuu voimaan heti kun sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.
Päätös tulee toimittaa kirjattuna kirjeenä ja päätös saatetaan jäsenistön tietoon.
Päätöksestä voi valittaa hallitukselle lähettämällä oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista . Oikaisuvaatimus tulee käsitellä hallituksen seuraavassa kokouksessa.

8§ LIITON HALLINTO

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liiton toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.

9§ KAKSI LIITTOKOKOUSTA VUODESSA

Liiton asioista päätetään liittokokouksissa .Liitto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa varsinaisiin kokouksiin. Liiton kevätkokous on maalis-huhtikuussa, syyskokous loka-marraskuussa. Kutsu liitokokouksiin tulee toimittaa jäsenille joko kirjallisesti jäsenkirjeillä tai sähköpostilla kaksi viikkoa ennen kokousta. Asiat , jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäviksi tulee toimittaa hallitukselle neljä viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, tai kun liittokokous niin päättää ,tai kun vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä liittohallitukselle kirjallisen esityksen.
Kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Äänivalta on varsinaisilla jäsenillä, jotka liitto on hyväksynyt jäsenikseen. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunnanjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kokouksen päätökseksi tulee mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä.
Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla.
Henkilövaalit suoritetaan esityksen jälkeen suljetulla lippuäänestyksellä.
Muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä vahvistetaan tilinpäätös.
- esitetään tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiassa.
- hyväksytään kurinpitosäädökset.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- jäsenmaksujen suuruus
- tulo- ja menoarvio
-toimintasuunnitelma
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
- kahdeksan muuta hallituksen jäsentä ja varajäseniä kaksi
- valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§ LIITTOHALLITUS

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 8 varsinaista jäsentä ,sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

Liitohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannatettu yli puolet kokouksessa annetuista äänistä.


Hallituksen tehtävä on:

- ohjata ja valvoa liiton toimintaa
- edustaa liittoa
- huolehtia liiton taloudesta ja vastata sen omaisuuden hoidosta.
- päättää liittokokouksen koolle kutsumisesta.
- huolehtia liittokokousten päätösten toimeenpanosta.
- ratkaista jäseniksi liittymisanomukset ja jäsenluettelon ylläpidosta.
- huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien ,sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten laatimisesta.
- päättää jäseniin kohdistuvista kurintoimenpiteistä.
- päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
- päättää arvokisojen pitopaikat tulleiden esitysten pohjalta.
- hoitaa muut liiton ja lajien toimintaa edistävät tehtävät.
- pyrkiä aktiivisesti rakentamaan monikulttuurista yhteistyötä esimerkiksi maahanmuuttajien, vähemmistöryhmien ja syrjäytyneen väestön urheilun terveyttä edistävän liikunnan lisäämiseksi.

11§ NIMENKIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä.

12§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutos esityksestä.

14§ LIITON PURKAMINEN

Liiton purkamisesta päättää liittokokous vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa tulee olla pykälä liiton purkamis- esityksestä.
Liiton purkautuessa varat jaetaan jäsenseuroille .Liiton purkamisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin

 

Powered by CMSimple | Kirjaudu sisään